Laczay-András_arckép

Laczay András református-lelkész vallástanár

Valamikor a 19. század utolsó éveiben kezdődött… Talfája és Úrrét tanyasi területein sok református élt. Feljegyzéseink vannak arról, hogy már akkor és a következő évtizedekben a kecskeméti lelkészek kijártak a tanyákra istentiszteletet tartani. Aztán az 1940-es években már a templomépítés is szóba került. Egy család telket adományozott az egyháznak, ám az 1948-as kommunista politikai fordulat után a telket elvették, a templom terve pedig évtizedekre lekerült a napirendről.
Az istentiszteleteket aztán az iskolában tartották, az 1982 óta Kecskeméten szolgáló Pungur Béla lelkész hűséges gazdája volt az istentiszteleteknek és pásztora a családoknak, hiszen igyekezett felkeresni minden református egyháztagot. A ’90-es évek végén újra előkerült a templomépítés ügye, az események pedig felgyorsultak. 2002. novemberében tették le a templom és a lelkészlakás alapkövét, majd 2004. december 4-én dr. Szabó István püspök szolgálatával szentelték fel az elkészült templomot. 2005. áprilisában egy 140 kg-s harang költözött a toronyba, ami vasárnaponként istentiszteletre szólít, minden délben emlékezésre hív, de szól ünnepeken, történelmi fordulók időpontjában és temetések idején is.
Az elmúlt években szépen kialakultak rendszeres alkalmaink. Az istentiszteleteket enyhén növekvő számú gyülekezet látogatja, jelenleg 40-50 felnőtt vasárnaponként. Az istentisztelettel párhuzamosan a gyerekek részére gyermekistentiszteletet tartunk, ezen 15-25 gyermek vesz részt alkalmanként. A kedd esti bibliaórákon kevesebben vagyunk ugyan, de annál mélyebb és intenzívebb az együttlét az Ige körüli beszélgetésekben és imaközösségekben.
Hisszük, hogy a gyülekezetnek valódi közösséggé kell lennie, olyannak, ahol az Istenhez való közeledés egymáshoz történő közeledést is jelent. Ezért szervezünk havonta gyülekezeti teázást az istentiszteletet követően, tartottunk már asszonyköri alkalmat, de a férfiaknak is kötetlennek meghirdetett, de annál mélyebb, lényeges dolgokról szóló beszélgetést. Évek óta megrendezzük a gyülekezeti napot, aminek látogatottsága szintén növekszik, idén már csaknem száz fő vett részt rajta. A zenés áhítatokon és ökumenikus alkalmakon igyekszünk nyitni a „falu” többi lakója felé. A december 24-én tartott karácsonyi áhítat ugyancsak vonzó alkalom a gyülekezeten kívüliek számára is.
Sok katonatelepi gyermek jár a református általános iskolába, ezért az utóbbi időben nem volt hittancsoportunk a helyi iskolában. Idén ebben is változás állt be, sőt nem csak az iskolában, de az óvodában is elkezdődött a hittanoktatás. Konfirmációra felkészítő oktatás folyamatosan van, általában 4-5 fő részvételével. A katonatelepi konfirmandusok helyben, a templomban tesznek vizsgát és fogadalmat.
Nagy öröm, hogy sokan úgy érzik magukénak a közösséget, hogy rendszeres, vagy alkalmi segítséget vállalnak. Hálásak lehetünk a presbiterek munkájáért, a gyermekistentiszteleten szolgálókért, a templom takarítását rendszeresen vállalókért. A tavaszi és őszi, előre meghirdetett templomi nagytakarítás ugyancsak közösséget építő alkalom.
Istennek hála, hogy – főleg a gyermekek miatt – kinőttük az eredetileg lelkészi hivatalnak nevezett gyülekezeti helyiséget. Ezért vetődött fel a gondolat, hogy ha lehetőség van rá, bővítsük a templomot egy nagyobb gyülekezeti teremmel, amely méltó otthona lehet a gyermekistentiszteleteknek, bibliaóráknak és más közösségi alkalmaknak. A gyülekezeti terem tervei elkészültek, az alapkő letételére 2014. szeptemberének végén, idei gyülekezeti napunkon került sor. Ennek az évnek nagy feladata az építkezés kivitelezése.
Hisszük, hogy a gyülekezet építése a tagok közös felelőssége. Lelkipásztoroké, presbitereké, gyülekezeti tagoké. Akkor tudunk növekedni, ha folyamatos imádságban állunk Urunk elé, keresve akaratát, útmutatását. A növekedést az Úr adja, a mi dolgunk az imádság és minden más szolgálat. Ennek áldását élhetjük Katonatelepen. A feladat sok: látogatni a családokat, megszólítani a környezetünkben élőket. Ezt szeretnénk kiteljesíteni a jövőben s így építeni a gyülekezetünk egészét.
Laczay András
lelkipásztor
Tudnivalók
Református
egyház
Állandó összejöveteleink:
Kedd – 15 órakor konfirmáció előkészítő a lelkészi hivatalban (bejárat a templom és a mögötte lévő garázs közti ajtón)
Kedd – 18 órakor bibliaóra a lelkészi hivatalban
Vasárnap – 9.45-kor istentisztelet a templomban
Általános iskola: református hittanórák az órarend szerint meghatározott rendben

Óvoda: hittanos foglalkozások az óvoda rendje szerint

Rendkívüli alkalmakról, összejövetelekről a templom mellett található hirdetőtábláról lehet tájékozódni.
Közösségünk megtalálható a Facebook-on!
A lelkész telefonos elérhetősége: 76/41-71-11
Katolikus egyház
A katonatelepi római katolikusok sokáig az iskolában tartották a szentmiséket. Néhány esztendeje ez megváltozott, mivel megegyezés történt a református egyházzal. Misét havonta kétszer tartanak, vasárnaponként 15 órai kezdettel, általában a hónap 1. és 3. vasárnapján. Misézni a Főplébániáról (nagytemplomból) járnak ki a papok.